Satellite
AOS
Path
Max El
AO-9110.08.

06:51:40

11min 10s
180°270°90°90°30°60°AOSAOSLOS -8 min0+8 min30°60°90°25.9°
AO-9210.08.

08:27:02

6min 46s
180°270°90°90°30°60°AOSAOSLOS -8 min0+8 min30°60°90°5.0°
AO-9110.08.

08:27:08

11min 48s
180°270°90°90°30°60°AOSAOSLOS -8 min0+8 min30°60°90°66.5°
AO-9210.08.

10:00:03

10min 5s
180°270°90°90°30°60°AOSAOSLOS -8 min0+8 min30°60°90°19.5°
AO-9110.08.

10:03:51

11min 27s
180°270°90°90°30°60°AOSAOSLOS -8 min0+8 min30°60°90°34.4°
AO-9210.08.

11:33:25

11min 3s
180°270°90°90°30°60°AOSAOSLOS -8 min0+8 min30°60°90°72.7°
AO-9110.08.

11:42:18

9min 19s
180°270°90°90°30°60°AOSAOSLOS -8 min0+8 min30°60°90°10.6°
false null [0, 1, 2, 3]